หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ครับ ^-^
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
  สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป งานธุรการกลาง งานสารบรรณ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําร่างเทศบัญญัติ งานประชุมสภา การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎร การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คําปรึกษาและความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงาน บุคคลของเทศบาล ทั้งหมดและราชการทั่วไปของเทศบาล ทั้งหมดและราชการทั่วไปของเทศบาล และงานราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่กองหรือ ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้ง กํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานการเจ้าหน้าที่
    งานทะเบียนราษฎร์และบัตรฯ
    งานแผนและงบประมาณ
    งานรักษาความสงบ
    งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานนิติการ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
  กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุก ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานการเงินและบัญชี
    งานพัสดุและทรัพย์สิน
    งานพัฒนารายได้
    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแบบแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและบํารุงซ่อมแซม งานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานสาธารณูปโภค
    งานผังเมือง
    งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 
 
บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข ศูนย์บริการ สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานบริการสาธารณสุข
    งานรักษาความสะอาด
 
 
บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา
 
  กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กให้มี งานห้องสมุด เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์เยาวชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 
  กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม แบ่งเป็นส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานพัฒนาชุมชน
 
 
บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็น
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งเป็นส่วนราชการภายใน ดังนี้
    งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 โทรศัพท์ : 055-691-158 โทรสาร : 055-691-158 ต่อ 0
E-mail : saraban@kongkrailas.go.th, Onestop_3@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จำนวนผู้เข้าชม 1,868,131 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-130-1679
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10