ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
บริการทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้สาธารณะ