หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ครับ ^-^
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... 1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนู ด้านซ้ายมือ เลือก เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน เลือกข้อย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน
   จะปรากฏ ด้านขวามือ จะมีคู่มือ จำนวน 5 คู่มือ เลือกดังนี้
    - คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (URL 2)
   - คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (URL 3)
  - คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (URL 4)
  - คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (URL 5)
  - คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล (URL 6)
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... 1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนู ด้านซ้ายมือ เลือก เมนู การบริหารบุคคล เลือกข้อย่อย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ด้านขวามือเลือก หัวข้อ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (URL ที่ 2)
    ในรายละเอียดแผนฯ จะประกอบด้วย
-โครงการหรือกิจกรรม
-งบประมาณที่ใช้
-ระยะเวลาดำเนินการ
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.kongkrailas.go.th/... https://drive.google.com/file/... 1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก เมนู รายงาน เลือกข้อย่อย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3. ด้านขวามือ เลือก "รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"  (URL 2)
ในรายงานประกอบด้วย
       -ประกอบด้วย ชื่อ กิจกรรม/โครงการ
      -ผลการดำเนินการของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
      -งบประมาณที่ตั้งไว้ และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ
      -มีระบุระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดการดำเนินการ
      -ข้อมูลสรุปสถิติจำนวนอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง (หน้า 16)
      -ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หน้า 17 -50)
      - ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (หน้า 52 และ ปรากฏในแต่ละหัวข้อ)
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.kongkrailas.go.th... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... 1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก การบริหารงานบุคคล เลือกหัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ด้านขวามือ เลือก ดังนี้
  1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (URL 2)
  2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (URL 3)
  3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (URL 4)
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... https://www.kongkrailas.go.th/... 1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก การบริหารงานบุคคล เลือกหัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ด้านขวามือ เลือก ดังนี้
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ 2567 และคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม"  (URL 2)
    - ประกาศเรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don ts) (URL 3)
          
          การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
1. เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
ตาม URL ที่ 1 หน้า Home
2. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก ข่าวสาร เลือกหัวข้อย่อย กิจกรรม
3. ด้านขวามือ เลือก ดังนี้
-โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต (URL 4)
เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ หรือรายงานงานผลการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567
 
  (1)     2   
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“ บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจมั่งคั่ง
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 โทรศัพท์ : 055-691-158 โทรสาร : 055-691-158 ต่อ 0
E-mail : saraban@kongkrailas.go.th, Onestop_3@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
จำนวนผู้เข้าชม 1,868,141 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-130-1679
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10